Privacyverklaring StemmenTracker

Bij StemmenTracker nemen we privacy en kiesrecht zeer serieus. Jouw informatie wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt, en waar mogelijk geanonimiseerd. We behandelen persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen op welke manier wij met je gegevens omgaan wanneer je gebruikmaakt van de StemmenTracker. We raden je daarom aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. 

Van wie is de StemmenTracker? 

De StemmenTracker is een online kieshulp van de Stichting ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat (‘ProDemos’). Deze kieshulp biedt jou de mogelijkheid om informatie in te winnen over het stemgedrag van de politieke partijen in de Tweede Kamer, en om te toetsen welke partij (bij de behandelde onderwerpen) het vaakst volgens jouw eigen voorkeuren heeft gestemd. 

Stichting ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat is verantwoordelijk voor de in dit document beschreven verwerkingen van persoonsgegevens. 

Hofweg 1 H 
2511 AA Den Haag 
Telefoon: 070 757 02 00 
E-mail: privacy@prodemos.nl 

Welke technische gegevens worden er verzameld? 

Om de server van de StemmenTracker normaal te laten functioneren slaat ProDemos een aantal (technische) gegevens van jou op in logbestanden. Concreet gaat het om de volgende gegevens: 

 • het feit dat je de StemmenTracker start 
 • het soort apparatuur dat je gebruikt 
 • het besturingssysteem dat je gebruikt 

 • de internetbrowser die je gebruikt 
 • het tijdstip van het starten van de StemmenTracker 

Wanneer de StemmenTracker wordt gestart, wordt de StemmenTracker lokaal geladen op je eigen apparaat (zoals een computer, tablet of telefoon). Je antwoorden op de stellingen en vragen binnen de StemmenTracker, alsmede jouw resultaat na voltooien van de StemmenTracker, worden uitsluitend geregistreerd en bewaard op je eigen apparaat. Deze gegevens worden niet teruggestuurd naar (de servers van) ProDemos of op een andere manier aan ProDemos ter beschikking gesteld. 

Welke analytische gegevens worden er verzameld? 

Wij gebruiken Matomo om het gebruik van de StemmenTracker te analyseren en op basis daarvan de StemmenTracker te verbeteren. We bewaren de verzamelde gegevens op onze eigen servers die we zelf beheren en die in Nederland staan. We maken geen gebruik van cookies voor het verzamelen van analytische gegevens. We verzamelen ook geen IP-adressen.  

Met behulp van Matomo verzamelen we de volgende gegevens: 

 • Bezochte pagina’s (titel en URL) en datum en tijdstip waarop deze zijn bezocht.
 • De URL van de pagina waarmee men op onze website is gekomen.
 • Gebruikte links op onze website die verwijzen naar externe websites.
 • Geschatte locatie op basis van browsertaal.
 • Overige gegevens: schermresolutie, lokale tijd van bezoeker, snelheid van de website, taal van de browser. 
 • User agent van de browser: gebruikte browser, besturingssysteem, soort apparaat (computer, smartphone, etc.). 
 • Een aantal door de gebruiker of het systeem gegenereerde handelingen (Events) zoals het klikken op toelichtingen en het starten van de tool. 

Voor welk doel worden gegevens verzameld? 

De gegevens die bij jouw gebruik van de StemmenTracker van je worden verzameld door ProDemos worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

 • Om de StemmenTracker te beveiligen. 

 • Om jouw gebruik van de StemmenTracker mogelijk te maken. 
 • Om statistische inzichten te krijgen in het gebruik van de StemmenTracker (met behulp van Matomo) 
 • Om deze te verstrekken aan derden indien ProDemos daartoe op basis van wet- en/of regelgeving is gehouden 

Hoelang worden gegevens bewaard? 

 • De technische gegevens worden dertig (30) dagen bewaard.  
 • De ruwe analytische gegevens worden zestien (16) maanden bewaard.  

Hoe gaan wij om met de gegevens die wij via onze StemmenTracker verzamelen? 

Zoals hierboven reeds aangegeven, gaan wij vertrouwelijk met je gegevens om. De gegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, behalve aan partijen die onze website technisch mogelijk maken. Met hen hebben wij strikte afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven of wij dit op basis van de wet moeten doen. 

Hoe worden de gegevens beveiligd? 

ProDemos heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. ProDemos zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw gegevens afgeschermd is. 

Welke rechten heb ik? 

Op grond van de privacywetgeving heb je verschillende rechten. Zo mag je reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daarnaast mag je bij ons een verzoek tot inzage doen, om in te zien welke gegevens ProDemos over jou heeft vastgelegd. Je verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of om inzage van jouw gegevens kan verstuurd worden naar privacy@prodemos.nl. ProDemos zal altijd proberen binnen vier (4) weken te reageren op je inzageverzoek. Omdat ProDemos geen naam of andere direct identificerende gegevens van jou tot haar beschikking heeft, kan het zijn dat we je vragen om aanvullende gegevens te verstrekken ter verificatie van je identiteit, voordat ProDemos kan voldoen aan je inzageverzoek. Denk hierbij aan je IP-adres of tijdstip van gebruik. Verder kan het zo zijn dat ProDemos geen herleidbare gegevens van jou tot haar beschikking heeft. Dit vanwege het beleid om herleidbare gegevens enkel tijdelijk op te slaan, en wanneer mogelijk te anonimiseren. 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe richten aan ProDemos op het voornoemde e-mailadres. Je kunt verzoeken dat ProDemos jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, verplaatst of afschermt. ProDemos zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Als ProDemos je verzoek afwijst, zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de StemmenTracker (https://stemmentracker.nl). Het is dan ook raadzaam om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Heb je klachten over onze omgang met jouw gegevens? 

We helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kun je een e-mail sturen naar privacy@prodemos.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 070-7570200. 


Laatst gewijzigd: oktober 2023